جمعه منبع آزاد

جمعه منبع آزاد

منبع آزاد توسط افرادی درست مثل شما ساخته می شود. این جمعه، چند ساعت برای کمک به نرم افزاری که استفاده می کنید و دوست دارید وقت بزارید.

oss bike

در جمعه منبع آزاد مشارکت کنید

یاد بگیرید که مشارکت کنید

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.

راهنما را بخوانید

یک پروژه را پیدا کنید تا در آن مشارکت کنید

کمک به منبع آزاد در تمام سطوح ، در سراسر پروژه ها و طراحی ، اسناد ، عملیات و کد اتفاق می افتد. نیازی نیست که شما بطور کامل مشخص کنید که اولین کمک چه خواهد بود یا چگونه باید به نظر برسد.

پروژه ای که قبلاً از آن استفاده کرده اید

مسئله ای که می توانید برطرف کنید

برای یافتن یک پروژه در جستجوی خود از این سایتها کمک بگیرید:

یک خوش آمدگویی گرم

Encuentre un proyecto que posee un historial y reputación de ser acogedores con los nuevos colaboradores en GitHub's un gran vitrina para los nuevos colaboradores.

شما در شرکت خوبی هستید

کسب و کار ها

تجارت شما با منبع آزاد اجرا می شود. یاد بگیرید که چگونه درگیر شوید.

نگهبانان

به پروژه خود عشق ببخشید تا به دیگران کمک کنید در جایی که بیشتر به آن احتیاج دارید کمک کنند.