جمعه منبع آزاد

leadership

مشاغل و کسب و کار شما با نرم افزار های منبع آزاد اجرا می شود

هفته ای یک بار، هر هفته. برای سرمایه گذاری روی نرم افزار منبع آزاد که استفاده می کنید و دوست دارید، وقت بگذارید.

کسب و کار شما به آن وابسته است

شرکتها برای اجرای موثر به نرم افزار های منبع آزاد نیاز دارند.

improve technology

فناوری هایی که به آنها وابسته هستید را توسعه دهید

مشارکت مستقیم در منبع آزاد به سازمان شما صدای نرم افزاری را که به آن وابسته هستید، می دهد.

work better

با هم بهتر کار کنیم

مدل های توسعه منبع آزاد در صدر همکاری نرم افزار قرار دارند. توسعه دهندگان که روی منبع آزاد کار می کنند بطور شهودی یاد می گیرند تا کیفیت، سرعت و شفافیت در سازمان شما را بهبود دهند.

reduce overhead

سربار را کاهش دهید

مشارکت منظم در منبع آزاد با کاهش پول و زمان توسعه همراه با کاهش توسعه نرم افزار های سفارشی می شود که نیاز به حفظ و مراقبت همیشگی دارند.

attract talent

جذب و حفظ استعداد

کارمندانی که روی منبع آزاد کار می کنند باعث تقویت شهرت و کارفرمایشان می شوند.

جمعه منبع آزاد در سازمان شما

بهبود فرهنگ توسعه دهنده شما بسیار مهم است تا بدون برنامه رها شوید.

set aside time

زمانی را در نظر بگیرید

هر جمعه، مدیران، کارمندان و همکاران خود را ترغیب کنید که حداقل دو ساعت در پروژه های منبع آزاد که سازمان شما از آنها قبلا استفاده کرده است یا به آنها وابسته است.

make habit

آن را به یک عادت تبدیل کنید

سیاست های داخلی و واضحی ایجاد کنید تا کارکنان بتوانند به راحتی و به طور مداوم در منبع آزاد مشارکت کنند.

شما در شرکت خوبی هستید

مشارکت کنندگان

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.

نگهبانان

به پروژه خود عشق ببخشید تا به دیگران کمک کنید در جایی که بیشتر به آن احتیاج دارید کمک کنند.