جمعه منبع آزاد

مشاغل و کسب و کار شما با نرم افزار های منبع آزاد اجرا می شود

هفته ای یک بار، هر هفته. برای سرمایه گذاری روی نرم افزار منبع آزاد که استفاده می کنید و دوست دارید، وقت بگذارید.

کسب و کار شما به آن وابسته است

شرکتها برای اجرای موثر به نرم افزار های منبع آزاد نیاز دارند.

فناوری هایی که به آنها وابسته هستید را توسعه دهید

مشارکت مستقیم در منبع آزاد به سازمان شما صدای نرم افزاری را که به آن وابسته هستید، می دهد.

با هم بهتر کار کنیم

مدل های توسعه منبع آزاد در صدر همکاری نرم افزار قرار دارند. توسعه دهندگان که روی منبع آزاد کار می کنند بطور شهودی یاد می گیرند تا کیفیت، سرعت و شفافیت در سازمان شما را بهبود دهند.

سربار را کاهش دهید

مشارکت منظم در منبع آزاد با کاهش پول و زمان توسعه همراه با کاهش توسعه نرم افزار های سفارشی می شود که نیاز به حفظ و مراقبت همیشگی دارند.

جذب و حفظ استعداد

کارمندانی که روی منبع آزاد کار می کنند باعث تقویت شهرت و کارفرمایشان می شوند.

جمعه منبع آزاد در سازمان شما

بهبود فرهنگ توسعه دهنده شما بسیار مهم است تا بدون برنامه رها شوید.

زمانی را در نظر بگیرید

هر جمعه، مدیران، کارمندان و همکاران خود را ترغیب کنید که حداقل دو ساعت در پروژه های منبع آزاد که سازمان شما از آنها قبلا استفاده کرده است یا به آنها وابسته است.

آن را به یک عادت تبدیل کنید

سیاست های داخلی و واضحی ایجاد کنید تا کارکنان بتوانند به راحتی و به طور مداوم در منبع آزاد مشارکت کنند.

شما در شرکت خوبی هستید

مشارکت کنندگان

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.

نگهبانان

به پروژه خود عشق ببخشید تا به دیگران کمک کنید در جایی که بیشتر به آن احتیاج دارید کمک کنند.