جمعه منبع آزاد

با کمک دیگران نرم افزار بسازید

هر جمعه، به پروژه نرم افزاری خود عشق ورزیده و مشارکت دیگران را آسانتر کنید.

به افراد کمک کنید تا پروژه شما را کشف کنند

ایجاد یک پروژه فقط آغاز است. چرا برای بسیار از افراد پیام ارسال نمی کنید؟

بار کاری خود را کاهش دهید:

اطمینان حاصل کنید که پرونده README پروژه شما محدوده و نیاز شما را از مشارکت ها همراه جزئیات مطرح کرده است، و نحوه کمک به به جامعه خود سوق دهید.

کار خود را تبلیغ کنید

با ایجاد حساب تویتر و نوشتن مطالب و بلاگ تلاش کنید به مردم کمک کنید تا پروژه شما را پیدا و دنبال کنند.

جامعه خود را رشد دهید

همه یک بار تازه بودند. سهولت دریافت کمک برای اول شخص و دیگران را ساده کنید.

همه چیز را مستند کنید

بررسی منبع آزاد GitHub 2017 نشان داد که اسناد ناقص یا گیج کننده بزرگترین مشکل برای کاربران منبع آزاد است. اطمینان حاصل کنید که شما در حال مستندسازی فرآیندهای خود برای چگونگی مشارکت در پروژه خود هستید.

کمک بگیرید

به دنبال مشارکت کنندگان بالقوه یا نگهدارنده ها باشید تا مالکیت پروژه خود را با آنها اشتراک گذاری کنید. برای استقبال از همکاران بالقوه بطور ویژه تلاش کنید.

گردش کار خود را بهبود بخشید

از سایر نگهبانان در مورد اثربخشی بیشتر بیاموزید.

مرزها را تعیین کنید

تصمیم بگیرید که محدوده پروژه چیست و مرزهای واضحی را برای خود تعیین کنید. گفتن خیر به همان اندازه گفتن بله مهم است.

تنظیم خودکار

روبات ها را بیاورید تا تا حد امکان از طریق آزمایشات و سایر چک ها به صورت خودکار اقدام به صرفه جویی در وقت خود کنید.

برای جمعه منبع آزاد آماده شوید

اکنون وقت خود را صرف کنید تا بعداً وقت خود را ذخیره کنید.

شما در شرکت خوبی هستید

کسب و کار ها

تجارت شما با منبع آزاد اجرا می شود. یاد بگیرید که چگونه درگیر شوید.

مشارکت کنندگان

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.