جمعه منبع آزاد

best practices

با کمک دیگران نرم افزار بسازید

هر جمعه، به پروژه نرم افزاری خود عشق ورزیده و مشارکت دیگران را آسانتر کنید.

به افراد کمک کنید تا پروژه شما را کشف کنند

ایجاد یک پروژه فقط آغاز است. چرا برای بسیار از افراد پیام ارسال نمی کنید؟

reduce workload

بار کاری خود را کاهش دهید:

اطمینان حاصل کنید که پرونده README پروژه شما محدوده و نیاز شما را از مشارکت ها همراه جزئیات مطرح کرده است، و نحوه کمک به به جامعه خود سوق دهید.

promote work

کار خود را تبلیغ کنید

با ایجاد حساب تویتر و نوشتن مطالب و بلاگ تلاش کنید به مردم کمک کنید تا پروژه شما را پیدا و دنبال کنند.

جامعه خود را رشد دهید

همه یک بار تازه بودند. سهولت دریافت کمک برای اول شخص و دیگران را ساده کنید.

document everything

همه چیز را مستند کنید

بررسی منبع آزاد GitHub 2017 نشان داد که اسناد ناقص یا گیج کننده بزرگترین مشکل برای کاربران منبع آزاد است. اطمینان حاصل کنید که شما در حال مستندسازی فرآیندهای خود برای چگونگی مشارکت در پروژه خود هستید.

get help

کمک بگیرید

به دنبال مشارکت کنندگان بالقوه یا نگهدارنده ها باشید تا مالکیت پروژه خود را با آنها اشتراک گذاری کنید. برای استقبال از همکاران بالقوه بطور ویژه تلاش کنید.

گردش کار خود را بهبود بخشید

از سایر نگهبانان در مورد اثربخشی بیشتر بیاموزید.

set boundaries

مرزها را تعیین کنید

تصمیم بگیرید که محدوده پروژه چیست و مرزهای واضحی را برای خود تعیین کنید. گفتن خیر به همان اندازه گفتن بله مهم است.

automation

تنظیم خودکار

روبات ها را بیاورید تا تا حد امکان از طریق آزمایشات و سایر چک ها به صورت خودکار اقدام به صرفه جویی در وقت خود کنید.

برای جمعه منبع آزاد آماده شوید

اکنون وقت خود را صرف کنید تا بعداً وقت خود را ذخیره کنید.

شما در شرکت خوبی هستید

کسب و کار ها

تجارت شما با منبع آزاد اجرا می شود. یاد بگیرید که چگونه درگیر شوید.

مشارکت کنندگان

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.